Aktualności

 

Regulamin konkursu „99 godzin”
(dalej „Regulamin”)
§ 1 DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:
1. Organizator – Krzysztof Róg, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „CREW4U production Krzysztof Róg” z siedzibą w Warszawie 01-518, przy ul. gen. Józefa Zajączka 1/5 lok. 32, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1181798610, REGON 146386199;
2. Nadawca - TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 166, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000213007;
3. Audycja – audycja telewizyjna pod tytułem „99 godzin”, podzielona na odcinki, emitowana w programie Nadawcy, w ramach której pokazywany będzie II etap Konkursu;
4. Konkurs – konkurs przeprowadzony przez Organizatora i emitowany na etapie II przez Nadawcę w ramach Audycji, na zasadach określonych w Regulaminie. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 11.07.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.
5. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby zgłaszającej się lub Uczestnika, takie jak na przykład: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu;
6. Zgłoszenie - wiadomość e-mail przesyłana na adres nabor99@crew4u.com.pl, zawierająca: wskazanie Uczestników wchodzących w skład Zespołu wraz z opisem każdego Uczestnika, zawierającym: datę urodzenia, wykształcenie, przedstawienie zainteresowań, umiejętności lub specjalizację w mechanice samochodowej. Zgłoszenie powinno również zawierać wskazanie osoby kontaktowej i jej numeru telefonu, wskazanie Uczestnika Rezerwowego, a także Film zgłoszeniowy w formie załącznika lub odnośnika do serwisu internetowego służącego do udostępniania plików;
7. Film zgłoszeniowy - film nagrany kamerą lub telefonem komórkowym (może być zmontowany) o czasie trwania nie dłuższym niż 60 sekund, prezentujący zgłaszający się Zespół. Film zgłoszeniowy jest przesyłany wraz ze Zgłoszeniem w postaci oddzielnego pliku w formacie: 3g2,3gp, asf,asx, avi, flv, mov, mp4, mpg, rm, srt, swf, vob, wmv, ts o wielkości nie większej niż 250 mb lub odnośnika do zewnętrznego serwisu internetowego, w którym Film zgłoszeniowy został zamieszczony. Film powinien w możliwie pełny sposób zaprezentować zgłaszanych Uczestników, ich charakter oraz umiejętności: techniczne i współpracy z kamerą.
8. Uczestnik - osoba fizyczna, pełnoletnia, która została prawidłowo zgłoszona w ramach Zespołu do Konkursu i wraz z Zespołem została zakwalifikowana do udziału w Konkursie, spełniająca kryteria wskazane w Regulaminie;
9. Zespół – grupa 4 lub 5 Uczestników, biorąca udział w Konkursie organizowanym w ramach Audycji, spełniająca wymagania opisane w Regulaminie, która dokonała pełnego i prawidłowego zgłoszenia do Konkursu;
10. Osoba kontaktowa – osoba zgłaszająca Zespół, będąca jej członkiem, wskazana w Zgłoszeniu jako osoba reprezentująca Zespół wobec Organizatora i odpowiedzialna za kontakt między nimi; Osoba kontaktowa musi posiadać upoważnienie pozostałych członków Zespołu do składania w ich imieniu oświadczeń woli, o których mowa w Regulaminie;
11. Uczestnik Rezerwowy – Uczestnik, który został wskazany w Zgłoszeniu na wypadek, gdyby jeden z Uczestników w ramach Zespołu nie mógł wziąć udziału lub nie został dopuszczony do udziału w Konkursie;
12. Zadanie Konkursowe – zadanie wyznaczane poszczególnym Zespołom w II etapie Konkursu, który jest nagrywany przez Organizatora i emitowany w ramach Audycji; każdy Zespół biorący udział w Konkursie otrzymuje swoje Zadanie Konkursowe, niezależnie od pozostałych Zespołów; Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu modyfikacji wyznaczonego przez Organizatora pojazdu, według wytycznych wskazanych w treści zadania, w czasie 99 godzin.
13. Warsztat – wyznaczony przez Organizatora warsztat samochodowy z przestrzenią dostosowaną do stałego przebywania i nocowania Zespołu w trakcie wykonywania Zadania Konkursowego;
14. Jury – osoby fizyczne niebędące Uczestnikami, powołane przez Organizatora w celu dokonania oceny Zgłoszeń i tym samym wyłonienia Uczestników Konkursu oraz w celu dokonywania ocen wykonania zadań przez Uczestników w II Etapie Konkursu; Jury składa się z 3 osób;
15. Regulamin – niniejszy regulamin;
16. Zespół Rezerwowy – Zespół, który nie został zakwalifikowany do II Etapu Konkursu, ale został powołany przez Organizatora do dalszego udziału w Konkursie w miejsce zdyskwalifikowanego Zespołu;
17. Umowa – umowa określająca prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora w związku z udziałem Uczestnika w Audycji, zawierana pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem;
18. Nagroda – świadczenie pieniężne oraz prawo własności samochodu poddanego przez Zespół metamorfozie w ramach Zadania Konkursowego, przyznawane Uczestnikom Zespołu, który w ocenie Jury zrealizował wytyczne zawarte w Zadaniu Konkursowym; dla każdego Zadania Konkursowego przewidziana jest odrębna Nagroda; prawo własności przenoszone jest na wszystkich Uczestników danego Zespołu, w częściach równych (współwłasność).
§ 2 UCZESTNICTWO W KONKURSIE
1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:
a. jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
b. posiada umiejętności w zakresie szeroko pojętej mechaniki samochodowej;
c. prawidłowo i zgodnie z Regulaminem zostanie zgłoszona do udziału w Konkursie łącznie z innymi osobami wchodzącymi w skład Zespołu,
d. pozostaje w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, w takim stopniu, że możliwy będzie jej aktywny udział w Konkursie, w tym wykonywanie Zadania Konkursowego w postaci prac w Warsztacie;
e. jest członkiem Zespołu liczącego łącznie z tą osobą 4-5 (czterech-pięciu) członków;
f. spełnia pozostałe warunki określone w Regulaminie, w tym określone w ust. 2 poniżej.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy łącznie spełnić poniższe przesłanki:
a. w terminie od 11.07.2017r. do 30.11.2017r. przesłać pełne i prawidłowo wypełnione Zgłoszenie;
b. dołączyć do Zgłoszenia Film zgłoszeniowy w postaci oddzielnego pliku lub odnośnika do zewnętrznego serwisu internetowego, w którym został zamieszczony.
3. Jeden Zespół może dokonać tylko jednego Zgłoszenia.
4. Jedna osoba fizyczna może zgłosić się w ramach więcej niż jednego Zespołu, jednak w takim przypadku może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jako członek jednego, wskazanego przez siebie Zespołu. Do ww. przypadków stosuje się odpowiednio postanowienia §5 ust.4.
5. Osoby wymienione w Zgłoszeniu w ramach Zespołu lub jako Uczestnik rezerwowy tego Zespołu powinny być przez Osobę kontaktową uprzednio poinformowane i wyrazić zgodę na zgłoszenie ich oraz podanie ich Danych osobowych w Zgłoszeniu.
6. Film zgłoszeniowy powinien być dziełem oryginalnym i nie może naruszać praw autorskich, praw pokrewnych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku, gdy Film zgłoszeniowy został zrealizowany przez osobę inną niż zgłaszający się (Osoba kontaktowa), osoba zgłaszająca jest zobowiązana nabyć całość autorskich praw majątkowych do Filmu zgłoszeniowego oraz do zawartych w nim utworów i przedmiotów praw pokrewnych w zakresie umożliwiającym wykonanie zobowiązań określonych w § 7 Regulaminu.
7. Warunkiem przystąpienia do udziału w II Etapie Konkursu jest podpisanie pomiędzy wszystkimi Uczestnikami w ramach Zespołu a Organizatorem umowy regulującej prawa i obowiązki w związku z udziałem w Konkursie i Audycji. Do czasu zawarcia takiej Umowy w formie pisemnej grupa zgłaszająca się nie uzyskuje jakichkolwiek uprawnień związanych z udziałem w Audycji i Konkursie.
8. Pracownicy oraz współpracownicy Organizatora lub Nadawcy, jak również członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
9. Uczestnik w trakcie występu w Audycji nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów, które nie zostały wskazane lub dostarczone przez Organizatora i/lub Nadawcę.
10. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu w Audycji nie będzie wygłaszać wypowiedzi nie związanych z Konkursem i/lub Audycją oraz nie będzie używać słów wulgarnych lub obraźliwych, jak również powstrzyma się od wypowiedzi, które mogą naruszać prawa osób trzecich.
11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że działania jego i jego Zespołu w Konkursie w ramach Zadania Konkursowego, tj. przez cały czas pozostawania w Warsztacie, będą rejestrowane i utrwalane za pomocą kamer rozmieszczonych w różnych miejscach Warsztatu.
12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie wiąże się z pracami technicznymi, które mogą być niebezpieczne i wymagają odpowiednich umiejętności, wiedzy i przygotowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na majątku uczestników konkursu oraz ew. uszczerbek na zdrowiu. Wszelkie prace wykonywane podczas realizacji zadań konkursowych Uczestnicy wykonują na własną odpowiedzialność.
§ 3 PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a. I Etap –Casting,
b. II Etap – Zadanie Konkursowe.
2. Wszelkie decyzje Jury podejmowane są w sposób niezależny i oparte są wyłącznie na ocenie Jury dokonanej na podstawie kryteriów przedstawionych w Regulaminie.
I ETAP KONKURSU- CASTING
1. Spośród Zespołów, które dokonały prawidłowego zgłoszenia do udziału w Konkursie oraz zaprezentowały się w Zgłoszeniu w sposób najciekawszy, najbardziej oryginalny i kreatywny i Jury, w głosowaniu zwykłą większością głosów, wybierze co najmniej 6 Zespołów, które przejdą do II Etapu Konkursu (tj. Zadania Konkursowego).
2. Jury dokona wyboru Zespołów na podstawie oceny Zgłoszeń, w tym Filmów zgłoszeniowych. Przy ocenie Jury bierze pod uwagę następujące kryteria: najciekawszy, najbardziej oryginalny i kreatywny sposób prezentacji Zespołu w Zgłoszeniu i w Filmie zgłoszeniowym, atrakcyjność przedstawienia oraz zakres wiedzy i umiejętności członków Zespołu.
3. Zespół, za pośrednictwem Osoby Kontaktowej, zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu do II Etapu Konkursu, telefonicznie przez przedstawiciela Organizatora.
II ETAP KONKURSU – ZADANIE KONKURSOWE
1. W ramach II Etapu Konkursu poszczególne Zespoły otrzymają do wykonania Zadania Konkursowe.
2. Każde Zadanie Konkursowe jest realizowane w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.
3. W jednym Zadaniu Konkursowym bierze udział jeden Zespół. Każde Zadanie Konkursowe jest wykonywane niezależnie od pozostałych.
4. Zespół poznaje treść zadania dopiero z chwilą jego rozpoczęcia, w celu uniemożliwienia uprzedniego przygotowania koncepcji wykonania.
5. Zadanie Konkursowe polega na przeprowadzeniu metamorfozy wyznaczonego przez Organizatora pojazdu, według wytycznych wskazanych w treści Zadania Konkursowego.
6. Na wykonanie Zadania Konkursowego Zespół ma 99 godzin. Czas liczony jest od momentu wskazanego przez Organizatora lub przedstawiciela Organizatora jako start. Po upływie 99 godzin Zespół przerywa prace, a Jury ocenia wykonanie Zadania Konkursowego wg kryteriów opisanych w Regulaminie. W trakcie 99 godzin przedstawiciele Organizatora mogą wyznaczać Uczestnikom lub całemu Zespołowi dodatkowe zadania mające na celu uatrakcyjnienie realizacji Audycji, takie jak np. udzielanie wywiadów.
7. Zespół wykonuje Zadanie Konkursowe przy użyciu maszyn, urządzeń i narzędzi dostarczonych przez Organizatora, z wyjątkiem środków transportu przeznaczonych do przemieszczania się Zespołu, które Zespół musi zapewnić we własnym zakresie. Zespół może używać także własnych narzędzi - pod warunkiem, że ich stan techniczny jest odpowiedni, nie zagraża bezpieczeństwu Uczestników i oraz posiada właściwe certyfikaty bezpieczeństwa (takie jak np. CE).
8. Organizator przekaże Zespołowi określoną sumę środków pieniężnych przeznaczoną do rozdysponowania w trakcie Zadania Konkursowego na realizację Zadania Konkursowego, w szczególności na zakup części lub narzędzi czy wyżywienie. Szczegółowe zasady przekazania, rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych określa Umowa.
9. Na czas Zadania Konkursowego Zespół zostaje ulokowany w Warsztacie. Członkowie Zespołu mogą w tym czasie opuścić Warsztat wyłącznie w celu zakupienia części lub elementów potrzebnych do realizacji Zadania konkursowego. Wyjście z Warsztatu musi być każdorazowo zgłoszone osobie kontaktowej wskazanej przez Organizatora, pod rygorem dyskwalifikacji całego Zespołu z udziału w Konkursie. Podczas realizacji zadania Uczestnicy są odpowiedzialni za wyposażenie Warsztatu.
10. W czasie trwania Zadania Konkursowego, tj. przez cały okres pozostawania Zespołu w Warsztacie, działania Zespołu będą nagrywane za pomocą kamer rozmieszczonych w różnych miejscach Warsztatu.
11. Dla każdego Zadania konkursowego Jury przedstawia wytyczne, które musi spełnić metamorfoza pojazdu dokonana przez Zespół, obejmujące rozwiązania techniczne, specyfikację i opis obowiązkowych do wykonania czynności.
12. Jury ocenia wykonanie Zadania konkursowego według następujących kryteriów:
a) oryginalność i kreatywność przy wykonaniu Zadania konkursowego;
b) bezpieczeństwo eksploatacji zmodyfikowanego pojazdu.
13. Jeżeli decyzją Jury Zespół zrealizuje ww. kryteria, Zespół otrzymuje tytuł Zwycięzcy i uzyskuje prawo do Nagrody.
§ 4 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KONKURSU
1. Podstawą udziału Uczestnika w Konkursie w ramach Audycji (Etap II) jest odrębna Umowa, którą Organizator zawiera z Uczestnikiem. Umowa ta w sposób szczegółowy reguluje prawa i obowiązki stron związane z realizacją i udziałem Uczestnika w Audycji i Konkursie.
2. W trakcie Konkursu Uczestnik będzie podlegać ocenie Jury, a ocena ta może być zarówno pozytywna, jak i negatywna. W przypadku oceny negatywnej Uczestnikowi mogą zostać wytknięte błędy, może zostać skrytykowany sposób postępowania Uczestnika przy wykonywaniu Zadania konkursowego, a taka negatywna ocena i reakcja Uczestnika będzie utrwalona i rozpowszechniona zgodnie z Regulaminem i Umową.
3. Uczestnik zobowiązuje się, iż podczas trwania Konkursu nie będzie fotografował, ani rejestrował pracy ekipy realizacyjnej, innych Uczestników, członków Jury – na jakichkolwiek urządzeniach rejestrujących obraz i/lub dźwięk.
4. Uczestnik podczas całego czasu trwania Konkursu nie może kontaktować się z prasą i wszelkimi innymi mediami oraz ma obowiązek zachowania całkowitej poufności wszelkich informacji uzyskanych bądź zdobytych w związku i przy okazji udziału w Konkursie, w tym w szczególności informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, personalnych, a także pomysłów i koncepcji Audycji i jej promocji, jak również informacji o przebiegu poszczególnych etapów Konkursu i Audycji, o zadaniach wykonywanych w Konkursie, Jury, innych Uczestnikach, w tym Uczestnikach odpadających w poszczególnych etapach Konkursu, zwycięzcy Konkursu, etc.
§ 5 DYSKWALIFIKACJA
1. Organizator ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika pozbawiając go prawa udziału w Konkursie w przypadku:
a) nieprzestrzegania zasad określonych w Regulaminie lub w Umowie,
b) nieprzestrzegania terminów określonych w ustalonym przez Organizatora harmonogramie Konkursu i realizacji Audycji,
c) złamania zasad poufności obowiązujących Uczestnika,
d) stwierdzenia nieprawdy w oświadczeniach przedłożonych Organizatorowi przed przystąpieniem do Konkursu lub w trakcie jego trwania,
e) stwierdzenia u Uczestnika złego stanu zdrowia, zaburzeń zdrowia lub innych zaburzeń, mających wpływ na bezpieczeństwo Uczestnika i/lub innych osób.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 powyżej, o ile którykolwiek z nich dotyczy wszystkich lub większości Uczestników w ramach Zespołu, Organizator może zdyskwalifikować z udziału w Konkursie cały Zespół.
3. W przypadku dyskwalifikacji Uczestnika w ramach Zespołu, w jego miejsce może wejść Uczestnik Rezerwowy tego Zespołu.
4. Jeżeli w wyniku dyskwalifikacji Uczestników w ramach Zespołu lub z innych przyczyn, w Zespole zostanie mniej niż 4 Uczestników, Zespół zostaje zdyskwalifikowany w całości.
5. W przypadku opuszczenia przez przynajmniej jednego Uczestnika terenu Warsztatu w trakcie trwania Zadania Konkursowego bez pisemnej zgody Organizatora bądź jego przedstawicieli, cały Zespół, do którego należy Uczestnik, podlega dyskwalifikacji.
§ 6 NAGRODA
1. Nagrodą jest prawo własności samochodu, który Zespół poddał metamorfozie w ramach swojego Zadania Konkursowego, o wartości od 2.000 zł do 25.000 zł, przewidziane dla Zespołu, który decyzją Jury zrealizuje wytyczne zawarte w swoim Zadaniu Konkursowym i świadczenie pieniężne w kwocie równej ok. 11,11 % wartości ww. samochodu. Organizator potrąci należny od Nagrody podatek i odprowadzi go na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Konkursu spełnia określone w Regulaminie warunki. W tym celu Organizator może żądać od Uczestników złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do weryfikacji Uczestników i wydania Nagrody. Niespełnienie warunków Konkursu lub innych warunków wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w tym odmowa spełnienia warunków określonych w niniejszym ustępie uprawnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.
3. Organizator zobowiązuje się do zawarcia z każdym zwycięskim Zespołem umowy przenoszącej Nagrodę na Zespół.
4. Nagrody wydane zostaną w ciągu 30 dni od daty Finału Konkursu w miejscu i terminie wskazanych przez Organizatora.
5. Za wydanie Nagród w Konkursie odpowiada wyłącznie Organizator.
6. Nagroda nie podlega jakiejkolwiek wymianie na inne świadczenia.
§ 7 PRZENIESIENIA PRAW, ZGODY I ZEZWOLENIA
1. Z chwilą przesłania Zgłoszenia Osoba kontaktowa, w imieniu własnym oraz pozostałych członków Zespołu, wyraża nieodpłatnie zgodę na: na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez Organizatora lub Nadawcę z imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi członków Zespołu, jak również zrealizowanego przez nich artystycznego wykonania, zawartych w Zgłoszeniu i/lub zarejestrowanych w Filmie zgłoszeniowym oraz samego Filmu zgłoszeniowego dla potrzeb realizacji Konkursu i Audycji, jak również z dla celów promocji i reklamy Audycji przez Organizatora lub Nadawcę, na polach eksploatacji określonych w ust. 4 poniżej. Ponadto Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator lub Nadawca może wykorzystywać Film zgłoszeniowy zarówno w całości, jak również w postaci dowolnych jego fragmentów.
2. W przypadku utrwalenia przez Organizatora podczas trwania Konkursu wizerunku, głosu, wypowiedzi, artystycznego wykonania lub utworu Uczestnika, Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) korzystanie przez Organizatora lub Nadawcę z wizerunku, głosu, wypowiedzi, artystycznego wykonania lub utworu Uczestnika w całości lub w postaci wybranych fragmentów dla potrzeb Audycji oraz dla celów promocji i reklamy Audycji przez Organizatora lub Nadawcę.
3. Z chwilą ustalenia Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora i Nadawcę, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych całość autorskich praw majątkowych i pokrewnych do utworów lub artystycznych wykonań stworzonych przez Uczestnika w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i Audycji, z prawem do korzystania z tych utworów i artystycznych wykonań w Audycji, również w celach reklamy i promocji Audycji, Organizatora, Nadawcy, oraz ich towarów i usług, w tym programów rozpowszechnianych przez Nadawcę..
4. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 3 odnoszą się do wszystkich znanych pól eksploatacji, w szczególności:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie ), w tym z towarzyszeniem reklam np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL, DTH, Network PVR, connected TV, cyfrowe telewizje kablowe, platformy cyfrowe oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, monitorów, odbiorników telewizyjnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
f)publiczne wykonanie,
g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
h) wystawianie,
i)wyświetlanie,
j)użyczanie i/lub najem,
k) nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
l)nadawanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
m) reemitowanie analogowe oraz cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
5. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora lub Nadawcę praw zależnych do utworów określonych w ust. 1 i 2 i nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów innych państw.
6. Organizatorowi lub Nadawcy przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, jak również udzielania sublicencji oraz wyrażania stosownych zezwoleń i/lub zgód.
7. Osoba kontaktowa ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w Zgłoszeniu i Filmie zgłoszeniowym, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód lub zezwoleń niezbędnych do realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym praw pozostałych członków Zespołu. Osoba kontaktowa zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z korzystaniem przez Organizatora lub Nadawcę z imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi poszczególnych członków Zespołu, jak również zrealizowanego przez nich artystycznego wykonania, zawartych w Zgłoszeniu i/lub zarejestrowanych w Filmie zgłoszeniowym oraz samego Filmu zgłoszeniowego, a w przypadku zaspokojenia tych roszczeń przez Nadawcę lub Organizatora, do zwrotu wszelkich wydatków poniesionych na ich zaspokojenie, jak również kosztów obrony przed takimi roszczeniami, z uwzględnieniem kosztów postępowania i pomocy prawnej.
8. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa przeciwko Organizatorowi lub Nadawcy o naruszenie praw autorskich bądź praw pokrewnych do utworów i/lub przedmiotów praw pokrewnych, w związku z eksploatacją przez Organizatora lub Nadawcę praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, Uczestnik zobowiązany będzie pokryć poniesione przez Spółkę
koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy.
9. Jest całkowicie zabronione i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu przesyłanie filmów i materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, zniesławiające, obrażające uczucia religijne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej i/lub wyznaniowej, propagujące piractwo fonograficzne i/lub komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu filmów.
§ 8 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: Krzysztof Róg, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „CREW4U production Krzysztof Róg” z siedzibą w Warszawie 01-518 przy ul. gen. Józefa Zajączka 1/5 lok. 32.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu realizacji, rozpowszechnienia i promocji Audycji.
3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Dane osobowe, o których mowa w niniejszym paragrafie będą udostępniane Nadawcy celem organizacji Konkursu i Audycji .
5. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych jego danych osobowych lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.
6. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych, do ich poprawiania, a ponadto ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej Danych osobowych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania Danych osobowych należy kierować na adres Organizatora: Krzysztof Róg, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „CREW4U production Krzysztof Róg” z siedzibą w Warszawie 01-518 przy ul. gen. Józefa Zajączka 1/5 lok. 32 z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”.
7. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie niektórych określonych w Regulaminie Danych osobowych może uniemożliwić udział w Konkursie lub Audycji.
§ 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do: „CREW4U production Krzysztof Róg”, ul. gen. Józefa Zajączka 1/5 lok. 32, 01-518, Warszawa, z dopiskiem „99 godzin– reklamacje”. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora.
2. Reklamacje złożone przez Uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym nadanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję
Sprawdzającą.
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora: „CREW4U production Krzysztof Róg”, ul. gen. Józefa Zajączka 1/5 lok. 32, 01-518, Warszawa i na stronie internetowej Nadawcy: www.tvnturbo.pl.

Komentarze (1)

Dodaj komentarz do artykułu
  • Udostępnij komentarz w:
  • ikona twitter
  • ikona facebook
  • ikona google plus
publikuj
Właśnie pojawiły się nowe () komentarze - pokaż
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
Pomoc | Zasady forum
Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
Propozycje na początek tygodnia: 10-13 lipca
Następny artykuł:

Propozycje na początek tygodnia: 10-13 lipca

tvnpix