Aktualności

powrót do listy

Regulamin castingu do audycji „Samochód marzeń: kup i zrób”

Ciekawostki | Emocje |
Regulamin castingu do audycji „Samochód marzeń: kup i zrób”
Samochód marzeń: kup i zrób - seria 12 

Regulamin castingu do audycji „Samochód marzeń: kup i zrób”

§ 1 DEFINICJE
Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:
1.    Organizator – TVN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-952), przy ul. Wiertniczej 166, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000213007 zł
2.    Producent - Adam Klimek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ADAM KLIMEK” z siedzibą 05-230 Kobyłka, ul. Piotra Wysockiego 2 wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 1250609174,
3.    Audycja – audycja telewizyjna pod tytułem „Samochód marzeń: kup i zrób” wyprodukowana przez Producenta i emitowana przez Organizatora, w której każdy odcinek prezentuje naprawę innego samochodu lub pokazuje kontynuację naprawy z odcinka poprzedzającego;
4.    Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby zgłaszającej udział w Castingu lub Uczestnika, takie jak: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, miejscowość zamieszkania, adres e-mail;
5.    Zgłoszenie – wiadomość e-mail przesyłana przez osobę zgłaszającą się do Castingu na adres: casting.sm@tvn.pl, zawierająca opis auta, które ma zostać naprawione w ramach Audycji. Zgłoszenie musi zawierać: Dane osobowe właściciela, 2-5 zdjęć auta, wiek pojazdu oraz krótką prezentację auta i jego właściciela, który musi być zgłaszającym auto;
6.    Zdjęcia – fotografie w formacie jpg, jpeg lub png przedstawiające auto, które osoba zgłaszająca chce poddać naprawie w ramach odcinka Audycji. Zdjęcia są załączane w ramach Zgłoszenia w liczbie od 2 do 5;
7.    Casting – przeprowadzany przez Jury w imieniu Organizatora, na zasadach określonych w Regulaminie, proces wyłonienia Uczestników kolejnych odcinków Audycji; Casting ma charakter ciągły; do Castingu można przystąpić przez wysłanie Zgłoszenia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
8.    Jury – osoby fizyczne niebędące Uczestnikami, powołane przez Organizatora w celu dokonania oceny Zgłoszeń w ramach Castingu i tym samym wyłonienia Uczestników. Jury składa się z 2 osób;
9.    Regulamin – niniejszy regulamin;
10.    Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała prawidłowego zgłoszenia do Castingu i decyzją Jury została zakwalifikowana do udziału w realizacji odcinka Audycji;

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W CASTINGU
1.    W Castingu może brać udział osoba fizyczna, która:
a.    jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
b.    jest właścicielem podanego w Zgłoszeniu samochodu, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu,
c.    prawidłowo i zgodnie z Regulaminem zgłosi swój udział w Castingu,
d.    spełnia pozostałe warunki określone w Regulaminie.
2.    Zgłaszany samochód musi mieć ważne ubezpieczenie OC i przegląd techniczny, a zgłaszający powinien zapewnić powyższe również przez cały okres naprawy samochodu. Jury może odstąpić od tego warunku, jeżeli według jego oceny takie odstąpienie będzie uzasadnione.
3.    W drodze wyjątku Jury może odstąpić od warunku przewidzianego w § 2 ust. 1 lit. b w przypadku, gdy osoba zgłaszająca się zadeklaruje w Zgłoszeniu chęć zakupu zgłaszanego samochodu z własnych środków i przekazanie go do naprawy w ramach Audycji. Tak dopuszczone Zgłoszenie zostanie poddane ocenie Jury na jednakowych zasadach jak inne Zgłoszenia.
4.    Jedna osoba może dokonać tylko jednego Zgłoszenia.
5.    Pracownicy Organizatora i Producenta oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w Castingu. Przez członków rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6.    Zdjęcia powinny być dziełami oryginalnymi i nie mogą naruszać praw autorskich, praw pokrewnych oraz jakichkolwiek innych praw oraz prawem chronionym dóbr osób trzecich. W przypadku, gdy Zdjęcia zostały zrealizowane przez osobę inną niż zgłaszający się, osoba zgłaszająca jest zobowiązana nabyć całość autorskich praw majątkowych do nich oraz do zawartych w nich utworów i przedmiotów praw pokrewnych w zakresie umożliwiającym wykonanie zobowiązań określonych w § 5 Regulaminu.
7.    Osoba zgłaszająca się odpowiada za uzyskanie odpowiednich zgód i zezwoleń na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków osób przedstawionych na Zdjęciach na polach eksploatacji i na zasadach wymienionych w Regulaminie.

§ 3 PRZEBIEG CASTINGU
1.    Organizator powoła 2-osobowe Jury, które w drodze konsensusu dokona wyboru najciekawszych i najbardziej oryginalnych Zgłoszeń, na podstawie następujących kryteriów:
a.    stanu auta,
b.    niepowtarzalności modelu,
c.    jak najciekawszych lub nietypowych cech auta,
d.    niepowtarzalności i oryginalności właściciela .
2.    Zgłaszający wybrani przez Jury do udziału w Audycji, zostaną poinformowani o tym fakcie przez Organizatora drogą telefoniczną, na numer telefonu podany w Zgłoszeniu. 
3.    Organizator może zaprosić do udziału w Audycji również osoby spoza grona zgłaszających się do Castingu opierając się na kryteriach opisanych w ust. 1 powyżej.


§ 4 UCZESTNICTWO W AUDYCJI
1.    Naprawy samochodu w ramach Audycji przeprowadzane są przez Producenta i na jego koszt. Dopuszcza się realizację dodatkowych prac, wykraczających poza przyjęty budżet naprawczy, po uzgodnieniu tak przez Strony i na koszt Uczestnika.
2.    Uczestnik wybrany do udziału w Audycji zobowiązany jest udostępnić Producentowi zgłoszony samochód celem dokonania naprawy w ramach Audycji w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zakwalifikowaniu go do udziału w Audycji. Udostępnienie samochodu polegać będzie na dostarczeniu samochodu do wskazanego przez Producenta warsztatu samochodowego (chyba że Producent postanowi inaczej), które zostanie ustalone po powiadomieniu telefonicznym o decyzji Jury oraz umożliwieniu dokonania naprawy dostarczonego samochodu.
3.    Koszt dostarczenia i udostępnienia samochodu Producentowi ponosi Uczestnik.
4.    Naprawa samochodu będzie miała na celu poprawę stanu samochodu i w szczególności może polegać na naprawie lakieru, uzupełnieniu elementów dekoracyjnych karoserii, naprawie elementów wnętrza pojazdu. Zakres naprawy zostanie dobrany indywidualnie przez Producenta do warunków konkretnego samochodu osobowego będącego przedmiotem naprawy.
5.    Czas naprawy samochodu może wynieść maksymalnie 6 miesięcy.
6.    Między Producentem a Uczestnikiem wybranym do udziału w Audycji przed przystąpieniem do naprawy zostanie podpisana umowa dokładnie i szczegółowo określająca zakres naprawy, jej wartość. W umowie Uczestnik zobowiąże się, że przez okres 6 miesięcy od daty emisji odcinka Audycji pokazującego naprawę jego samochodu nie sprzeda on auta.


§ 5 ZEZWOLENIA
1.    W celu przeprowadzenia Castingu oraz stworzenia i emisji Audycji, Organizator i Producent nabywają nieodpłatnie zezwolenie do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów, a w szczególności Zdjęć zawartych w Zgłoszeniach Konkursowych, w sposób nieograniczony ilościowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wymienionych poniżej, w szczególności ale nie wyłącznie dla celów eksploatacji, promocji lub reklamy Audycji – na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2.    Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 odnosi się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:
a.    utrwalania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
b.    zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
c.    wprowadzania do obrotu,
d.    wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
e.    publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
f.    publicznego wykonania,
g.    publicznego odtwarzania (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.), 
h.    wystawiania,
i.    wyświetlania,
j.    użyczania i/lub najmu,
k.    nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowanego lub niekodowanego, odpłatnego lub nieodpłatnego, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii), przewodowego oraz bezprzewodowego przez stację naziemną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
l.    nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowanego lub niekodowanego, odpłatnego lub nieodpłatnego, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii), za pośrednictwem satelity m.in. przy wykorzystaniu platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.,
m.    reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowanego lub niekodowanego, odpłatnego lub nieodpłatnego, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.
3.    Zezwolenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora lub Producenta oraz zezwalanie na wykonywanie praw zależnych i nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów innych państw.
4.    Organizatorowi i Producentowi przysługuje prawo przeniesienia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Regulaminu, jak również udzielania licencji z prawem do dalszych sublicencji oraz dalszych zezwoleń i/lub zgód w zakresie praw nabytych na mocy niniejszego paragrafu.
5.    Zezwolenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie jest nieodpłatne.
6.    Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte Zgłoszeniu oraz za ewentualne naruszenie praw i chronionych prawem dóbr osób trzecich.
7.    Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować na Zdjęciach lub w treści Zgłoszenia jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów.
8.    W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia wobec Organizatora lub Producenta związanego z korzystaniem przez Organizatora i/lub Producenta ze Zgłoszenia, w tym Zdjęć lub treści Zgłoszenia, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora i/lub Producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialności, pokryć poniesioną przez Organizatora i/lub Producenta szkodę, w tym zwrócić Organizatorowi i/lub Producentowi poniesione koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub koszty polubownego załatwienia sprawy. 

9.    Jest całkowicie zabronione i stanowi naruszenie Regulaminu przesyłanie Zgłoszeń, w tym Zdjęć lub innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, zniesławiające, obrażające uczucia religijne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej i/lub wyznaniowej, propagujące piractwo fonograficzne i/lub komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu zdjęć i materiałów.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.    Reklamacje związane z Castingiem należy kierować do Organizatora na adres TVN S.A., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora.
2.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.


§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Castingiem jest Organizator - TVN S.A., ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa. Dane osobowe osób zgłaszających się do Castingu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Castingu, to jest w celu identyfikacji Zgłoszeń i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (to jest miejscowości) Uczestników, w tym również w ramach Audycji.
2.    Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3.    Dane osobowe, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być udostępniane innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej, do której należy Organizator, oraz podmiotom trzecim w szczególności Producentowi „ADAM KLIMEK” z siedzibą w Kobyłce, 05-230, ul. Piotra Wysockiego 2, celem przeprowadzenia napraw i realizacji Audycji. 
4.    Osoba zgłaszająca się do Castingu oraz Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: TVN S.A., ul. Wiertnicza166, 02-952, Warszawa z dopiskiem Administrator Danych Osobowych.
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych może uniemożliwić udział w Castingu.

§ 8 PUBLIKACJA REGULAMINU

Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa oraz na stronie internetowej: www.tvnturbo.pl

Komentarze (25)

Dodaj komentarz do artykułu
 • Udostępnij komentarz w:
 • ikona twitter
 • ikona facebook
 • ikona google plus
publikuj
Właśnie pojawiły się nowe () komentarze - pokaż
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
~Gość

Peugeot 306 sedan rok 1996 na chodzie i nie zawodny zawsze można liczyć na niego a zwłaszcza zimą przy -30*C

 • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
   0
  • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
    0
   • zgłoś naruszenie
   ~Gość

   Witam, Jaguar XJ-40 Daimler rok produkcji 1990, jeden z paru sztuk na chodzie i jeżdżący.

   • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
     0
    • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
      0
     • zgłoś naruszenie
     Celica94

     Celica V generacji w moim posiadaniu od 2004 i mam nadzieje, że jeszcze kolejne 20 lat będę nią jeździł.

     • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
       0
      • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
        0
       • zgłoś naruszenie
       jgrzegorz

       Dzień dobry,
       Skoda 1202 STW,rok produkcji 1965.

       • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
         0
        • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
          0
         • zgłoś naruszenie
         ~Gość

         Jestem użytkownikiem samochodu skoda felicia mpi 1.3 lx, samochód jest zarejestrowany na teścia, czy mogę brać udział?

         • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
           0
          • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
            0
           • zgłoś naruszenie
           ~Gość

           Brakuje mi w regulaminie terminu do kiedy można zgłaszać samochody i termin castingu.
           No chyba że coś przeoczyłem

           • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
             0
            • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
              0
             • zgłoś naruszenie
             ~Gość

             to samo zauważyłem

             • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
               0
              • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                0
               • zgłoś naruszenie
               ~Gość

               Kiedy będzie wiadome, czy auto dostało zaproszenie na casting?

               • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                 0
                • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                  0
                 • zgłoś naruszenie
                 ~Gość

                 porsche Cayenne Turbo S??

                 • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                   0
                  • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                    0
                   • zgłoś naruszenie
                   ~Gość

                   Fryderyk - Volvo 244 Jubileum wyprodukowane na 50 lecie Volvo są jakieś szanse na udział w programie ?

                   • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                     0
                    • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                      0
                     • zgłoś naruszenie
                     ~Gość

                     km golf mk2 Gti 107 km 1998. niedokonczony projekt

                     • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                       0
                      • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                        0
                       • zgłoś naruszenie
                       ~Gość

                       Gdzie znajde formularz zgłoszeniowy ? Subaru XT Coupe 4WD Turbo . Kontakt 787606407

                       • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                         0
                        • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                          0
                         • zgłoś naruszenie
                         ~Gość

                         wszystko masz w regulaminie powyżej, zgłoszenia wysyłasz na maila

                         • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                           0
                          • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                            0
                           • zgłoś naruszenie
                           ~Gość

                           Polonez caro 1995 rok. Moj pierwszy i od nowości. Brak sił z powodu choroby.

                           • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                             0
                            • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                              0
                             • zgłoś naruszenie
                             ~Gość

                             124 Coupe 2.0 136KM. A nuż widelec, może się uda?

                             • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                               0
                              • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                0
                               • zgłoś naruszenie
                               ~Gość

                               Audi Coupe B4 - idealne do programu. Czekam na kontakt

                               • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                 0
                                • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                  0
                                 • zgłoś naruszenie
                                 ~Gość

                                 FIAT 126p - 12.1999 , już go widzę na ekranie TVN Turbo! :)
                                 Potrzebna wizyta u blacharza i lakiernika, mechanicznie igła.

                                 • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                   0
                                  • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                    0
                                   • zgłoś naruszenie
                                   ~Gość

                                   witam posiadam Fiata Crome 2006r poczebowal bym delikatnny remont przys silniku i zawieszeniu auto warte polecenia w tv

                                   • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                     0
                                    • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                      0
                                     • zgłoś naruszenie
                                     ~Gość

                                     Adam zrobisz mi głowice pod uszczelka w astrze ?

                                     • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                       0
                                      • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                        0
                                       • zgłoś naruszenie
                                       ~Gość

                                       Mazda MX-5 NB pierwszy rok produkcji i to Japonia (nie GB).
                                       Zgłoszona po raz drugi... może tym razem zechcecie ją chociaż zbadać i ocenić? :-)
                                       Piona!
                                       Kuban/MS

                                       • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                         0
                                        • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                          0
                                         • zgłoś naruszenie
                                         ~Gość

                                         Trzeci raz próbuję może się uda wreszcie.

                                         • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                           0
                                          • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                            0
                                           • zgłoś naruszenie
                                           ~Gość

                                           Jaki samochód?

                                           • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                             0
                                            • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                              0
                                             • zgłoś naruszenie
                                             Pomoc | Zasady forum
                                             Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
                                             Podium w arcytrudnym Rajdzie Rzeszowskim!
                                             Następny artykuł:

                                             Podium w arcytrudnym Rajdzie Rzeszowskim!

                                             tvnpix